ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังจะมีความต้องการคุณภาพของ power supply ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น และลักษณะการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ motor ไฟฟ้าใช้กับไฟ 3 phase อุตสาหกรรมเราอาจแบ่งประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้พอสังเขปดังนี้

  • ระบบไฟแสงสว่างในโรงงาน/ สำนักงาน

  • อุปกรณ์ระบบปรับอากาศในโรงงาน/ สำนักงาน

  • เตาอบ เตาหลอม heater เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

  • ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น

  • มอเตอร์ไฟฟ้า

  • หม้อแปลงไฟฟ้า

  • อุปกรณ์ electronic และ computer

  • ระบบควบคุม และป้องกัน

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน



ระบบไฟฟ้าของโรงงานจะต้องออกแบบให้เป็นต้นกำลังที่เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในโรงงาน ซึ่งการวางระบบที่เหมาะสมจะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้หลากหลายสนองความต้องการในกระบวนการผลิตของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ